Kontakty
 
Rímskokatolícka farnosť
Nitra-Dolné Mesto
Farská 18
949 01 Nitra
 
tel: 00421 37 652 2008
 
 
 
 
 

História

            Úradný vznik farnosti Nitra-Dolné Mesto spadá do r. 1787, keď biskup František Xaver Fuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších. Farským chrámom sa stal Piaristický kostol sv. Ladislava, ktorý túto úlohu plnil až do r. 1992, odkedy ho znova spravujú otcovia piaristi.

            Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

            Kostol sv. Michala bol postavený r. 1739 na mieste historického chrámu zasväteného spomínanému archanjelovi. V tomto kostole bol pokrstený Otakar Prochászka, neskorší biskup v Stoličnom Belehrade.

          Kostol sv. Cyrila a Metoda bol stavaný počas druhej svetovej vojny. Požehnal ho 5.7.1947 nitriansky pomocný biskup Eduard Nécsey. Od 1.7. 2014 je v správe Spoločnosti Božského Spasiteľa (salvatoriáni).

        Kostol na Kyneku vznikol v r. 1728 prestavaním pôvodného románskeho chrámu Všetkých svätých. Súčasnú podobu získal po prestavbe r. 1940.

 

Kancelária

Úradné hodiny v kancelárii farského úradu sú:

Pondelok        7.30 – 08.30    17.00 – 17.30

Streda             7.30 – 08.30    17.00 – 17.30

Piatok             7.30 – 08.30    17.00 – 17.30.

 

V nedele a vo sviatky (štátne aj cirkevné) úradné hodiny nebývajú. Súrne prípady, ako napr. zaopatrovanie chorých sa vybavujú aj mimo úradných hodín.    

 

Krst

Sviatosť krstu sa udeľuje vo farskom kostole v určené soboty.  Krst nahlasuje rodič dieťaťa v úradných hodinách na farskom úrade. Pri zápise treba predložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa. Krst u otcov piaristov či salvatoriánov sa nahlasuje tiež na farskom úrade; jeho konkrétny termín si však treba dohodnúť s dotyčnými rehoľníkmi.

Úloha krstného rodiča môže byť zverená len kresťanovi–katolíkovi, ktorý už dosiahol 16.rok života a prijal eucharistiu i birmovanie. Ak je ženatý či vydatá, jeho manželstvo musí byť cirkevné. Nesmie žiť len v civilnom manželstve či konkubináte.

 

Birmovanie

Aktuálne informácie budú včas zverejnené vo farských oznamoch. 

 

Eucharistia

 

Poriadok sv. omší

 

Pracovný

deň

Farský kostol

6.00   9.00   16.15

Kynek

zvyčajne pondelok a streda 17.00 + prvý piatok  18.00

     

Sobota

Farský kostol

6.00   16.15

     

Nedeľa

Farský kostol

6.00   7.30   9.00   10.30   16.15

Kynek

9.00

 

Počas letných prázdnin nebýva sv. omša v nedeľu o 10.30.

Svätá omša v latinskom jazyku býva jedenkrát v mesiaci.

Úmysly sv.omší sa prijímajú na tri mesiace dopredu: na začiatku januára, apríla, júla a októbra.

Tichá eucharistická adorácia býva každý pracovný deň od 9.00 do 13.00. Moderovaná eucharistická adorácia býva v štvrtok po večernej sv.omši.

Na prvé sv. prijímanie sa pripravujú žiaci 3.ročníka na hodinách náboženskej výchovy pod vedením katechétov. Veľmi dôležitou je pravidelná účasť na nedeľnej sv.omši. 

 

 

Pokánie

Sviatosť zmierenia vysluhujeme každý deň pol hodinu pred sv. omšou. Okrem toho vo farskom kostole je každý pracovný deň od 9.00 do 13.00 k dispozícii jeden kňaz na sv. spoveď alebo rozhovor.

 

Pomazanie chorých

Chorých navštevujeme pravidelne v prvopiatkovom týždni. V súrnych prípadoch prídeme kedykoľvek. Duchovnú starostlivosť o pacientov v nemocnici majú na starosti otcovia verbisti. V prípade potreby kontaktujte farnosť Nitra-Kalvária.

 

Manželstvo

O prijatie sviatosti manželstva snúbenci žiadajú na farskom úrade najmenej 3 mesiace pred plánovaným sobášom. Treba priniesť svoje (maximálne tri mesiace staré) krstné listy. Zápis snúbencov ako aj predsobášne stretnutia bývajú každú sobotu o 8.00 s výnimkou sviatkov.

 

Pohreb

Pri nahlasovaní pohrebu treba predložiť List o prehliadke mŕtveho a povolenie zo Správy cintorínov. Sv. omše za pochovaných farníkov bývajú vo farskom kostole o 16.15.